LĨNH VỰC XUẤT BẢN
1. Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương
 
Tên thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương
Cơ sở pháp lý + Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;
+ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
+ Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ;
+ Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 về điều kiện thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
+ Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 6/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 / 01/ 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn thực hiện
* Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động in ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức xin cấp Giấy phép hoạt động in; địa chỉ cơ sở in; mục đích, sản phẩm chủ yếu;
+ Sơ yếu lý lịch của giám đốc hoặc chủ sở hữu kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);
+ Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất; danh mục thiết bị in chính;
+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập cơ sở in của cơ quan chủ quản;
+ Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự có xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in - Mẫu 1 (Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
>>Tải về
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.binhthuan.gov.vn
2.Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương
 
Tên thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in ở địa phương
Cơ sở pháp lý + Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008;
+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010 của Chính phủ;
+ Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên cơ sở in; tên, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, tên sản phẩm đặt in gia công; số lượng in, cửa khẩu xuất.
+ 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in.
+ Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động in hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Mẫu 7 (Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn
3. Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương
 
Tên thủ tục Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương
Cơ sở pháp lý + Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03/12/ 2004;
+ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
+ Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/72008 và Thông tư số 02/010/TT-BTTTT ngày 11/ 01/ 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp giấy phép ghi rõ tên cơ sở in; tên, quốc tịch của tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in, tên sản phẩm đặt in gia công; số lượng in, cửa khẩu xuất.
+ 02 bản sao mẫu sản phẩm đặt in.
+ Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động in hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài - Mẫu số 7 (Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn
4. Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 
Tên thủ tục Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Cơ sở pháp lý + Luật Xuất bản ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008;
+ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010 của Chính phủ;
+ Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/ 01/ 2010.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (theo mẫu);
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến làm thủ tục, trừ trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát;
+ Bản sao vận đơn, hóa đơn, giấy báo nhận hàng kèm theo bản gốc để đối chiếu (nếu có) đối với xuất bản phẩm nhập khẩu đang được hải quan, bưu điện, doanh nghiệp dịch vụ chuyển phát lưu giữ;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy phép hoạt động tại Việt Nam đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đứng tên đề nghị cấp giấy phép;
+ Trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm để phục vụ công tác nghiên cứu chuyên ngành phải có thêm văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực thuộc chuyên ngành đó.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Mẫu số 16 (Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.binhthuan.gov.vn
5. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương
 
Tên thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương
Cơ sở pháp lý + Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;
+ Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ ban hành ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NDD-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
+ Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông V/v Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm theo mẫu
+ Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm - Mẫu số 20 (Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn
6. Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã
 
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã
Cơ sở pháp lý + Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm;
+ Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 105/2007/NĐ-CP.
+ Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/ 01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận; sau 7 ngày nếu không cấp giấy xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề in theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư hoặc văn bản xác nhận mã số thuế đối với cơ sở in sự nghiệp;
+ 02 bản thảo (bản mẫu) loại vàng mã đăng ký.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy xác nhận, đóng dấu vào 2 bản thảo
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in (Mẫu số 5)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính + Việc in vàng mã phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.
+ Việc in sản phẩm vàng mã không được sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài. Kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt.
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn
7. Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 
Tên thủ tục Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Cơ sở pháp lý + Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;
+ Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
+ Quyết định số 31/2006/QĐ-BVHTT ngày 01/3/2006 của Bộ VH–TT ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản;
+ Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
+ Thông tư 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh.
+ Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo mẫu. Trong đơn phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, có chữ ký của thủ trưởng cơ quan và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép;
+ Hai bản thảo tài liệu có đóng dấu tại trang tên sách và dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;
+ Đối với cơ quan tổ chức Việt Nam không phải là cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức nước ngoài thì ngoài hồ sơ quy định phải xuất trình kèm theo bản sao có công chứng quyết định thành lập (hoặc giấy phép hoạt động) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
+ Đối với các tài liệu là kỷ yếu ngoài hồ sơ quy định phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền vào đơn đề nghị cấp giấy phép;
+ Đối với tài liệu về lịch sử Đảng, chính quyền của địa phương ngoài hồ sơ quy định phải có văn bản thẩm định nội dung của cơ quan Đảng, chính quyền cấp trên (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
+ Văn bản thẩm định của Hội đồng khoa học Ngành (đối với tập thông tin tài liệu về lịch sử của Ngành).
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời gian giải quyết 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mẫu số 1)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn


LĨNH VỰC BÁO CHÍ
1. Cấp phép xuất bản Bản tin (trong nước)
 
Tên thủ tục Cấp phép xuất bản Bản tin (trong nước)
Cơ sở pháp lý + Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
+ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ VH-TT Về ban hành Quy chế xuất bản bản tin;
+ Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ VH-TT về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin.
+ Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tin (theo mẫu).
+ Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
+ Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
+ Măng-sét của bản tin.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
>>Tải về
+ Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính + Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
+ Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin.
+ Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn
2. Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
 
Tên thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Cơ sở pháp lý + Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ TT&TT Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí;
+ Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú;
+ Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện;
+ Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;
+ Bản sao có chứng thực Thẻ Nhà báo của người đứng đầu cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Văn bản chấp thuận
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính + Điều kiện thành lập cơ quan đại diện:
- Có trụ sở để đặt cơ quan đại diện ổn định từ 03 năm trở lên.
- Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;
- Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành cho mọi hoạt động của cơ quan đại diện;
- Trưởng cơ quan đại diện phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí, đã được cấp Thẻ Nhà báo.
+ Tiêu chuẩn phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập):
- Là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật lao động;
- Đã được cấp Thẻ Nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú;
- Có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn
3. Cho phép họp báo
 
Tên thủ tục Cho phép họp báo
Cơ sở pháp lý + Luật Báo chí ngày 28/12/1989;
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư liên bộ số 84/TTLB-VHTT-NG ngày 31/12/1996 của Bộ Văn hóa - Thông tin + Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị hồ sơ đối với các trường hợp sau :
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có công văn xin phép hoặc văn bản thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có công văn xin phép.
- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở các địa phương ngoài Hà Nội khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ.
- Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở địa phương nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông của điạ phương đó chậm nhất trước 48 giờ.
+ Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin tổ chức họp báo xin họp báo ghi rõ:
- Nội dung họp báo;
- Ngày, giờ họp báo;
- Địa điểm;
- Thành phần tham dự;
- Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.
- Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật…
2/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.
Thời gian giải quyết + Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản xin phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận.
+ Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân
Kết quả Văn bản chấp thuận
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính + Yêu cầu Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 giờ (không tính ngày nghỉ và ngày lễ) trước khi họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
+ Cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài có nhu cầu tổ chức họp báo ở khu vực địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất trước 48 giờ (không tính ngày nghỉ và ngày lễ).
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: khanhpdm@stttt.@binhthuan.gov.vn

LĨNH VỰC PT TRUYỀN HÌNH
1. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp
 
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp
Cơ sở pháp lý + Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Bộ TT&TT Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
+ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ TT&TT;
+ Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ TT&TT Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
+ Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/ 6/ 2010 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định pháp luật
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có nội dung cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2009 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet (Mẫu số 01);
+ Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí).
+ Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai;
+ Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có những nội dung chính quy định tại điểm d khoản 2 Điều 21 Nghị định 97. Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì tên miền này phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép. Trường hợp sử dụng tên miền quốc tế thì tên miền này đã được thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT, ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
+ Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
2/ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân
Kết quả Văn bản chấp thuận
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Tờ khai đăng ký thiết lập Trang tin điện tử ( Mẫu số 1). (Thông tư 14/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính + Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép;
+ Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 và Điều 4 Thông tư này.
+ Người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:
* Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;
* Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;
* Tốt nghiệp đại học.
Liên lạc Điện thoại: 062.3835.762 (gặp Chị Khanh)
Email: pdmkhanh@binhthuan.gov.vn

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH
1. Cấp giấy phép bưu chính
 
Tên thủ tục Cấp giấy phép bưu chính
Cơ sở pháp lý + Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
+ Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động bưu chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
+ Phương án kinh doanh;
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài (nếu có liên quan đến nước ngoài).
2/ Số lượng hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí + Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ bưu chính mới 5.000.000đ /lần cấp trong phạm vi nội tỉnh (Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông).
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính - Phụ lục I (Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính + Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
+ Mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp. (Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
Liên lạc Điện thoại: 062.3833.504 (gặp Anh Tùng)
Email: tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn
2. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 
Tên thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Cơ sở pháp lý + Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
2. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục II);
+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Văn bản chấp thuận
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Mẫu văn bản thông báo hoạt động bưu chính - Phụ lục II ( Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3833.504 (gặp Anh Tùng)
Email: tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn
3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính khi hết hạn
 
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính khi hết hạn
Cơ sở pháp lý + Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
+ Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);
+ Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
+ Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
+ Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
+ Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất ) bao gồm :
"đ) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
e) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
g) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
h) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
i) Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;"
2/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc .
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí + Lệ phí cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính khi hết hạn là 5.000.000đ/lần (Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông).
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính - Phụ lục V ( Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3833.504 (gặp Anh Tùng)
Email: tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn
4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
 
Tên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Cơ sở pháp lý + Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;
+ Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục IV);
+ Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
+ Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc .
Thời gian giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép
Phí,lệ phí + Lệ phí cấp giấy phép bổ sung chức năng kinh doanh BCVT: 300.000/lần (Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông).
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Phụ lục IV ( Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3833.504 (gặp Anh Tùng)
Email: tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn
5. Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo khi giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
 
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo khi giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Cơ sở pháp lý + Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
Hướng dẫn thực hiện * Trình tự thực hiện:
+ Trường hợp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được và doanh nghiệp, tổ chức muốn được cấp lại thì doanh nghiệp, tổ chức phải lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
+ Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
* Cách thức thực hiện:
Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Số 16 Cường Để, Tp. Phan Thiết.
Thủ tục
1/ Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);
+ Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được.
2/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc .
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức
Kết quả Giấy phép, Văn bản xác nhận (Giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được cấp lại là bản sao từ bản gốc được quản lý tại Sở Thông tin và Truyền thông).
Phí,lệ phí Không
Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Phụ lục V ( Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ)
>>Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Liên lạc Điện thoại: 062.3833.504 (gặp Anh Tùng)
Email: tunglx@stttt.binhthuan.gov.vn